O stowarzyszeniu

Przewodnią ideą Polskiego Stowarzyszenia Sceptyków Naukowych (PSSN) jest promocja nauki i metody naukowej w każdej dziedzinie życia. Chcemy połączyć tradycyjne sceptyczne działania takie jak obalanie paranaukowych teorii i promocja racjonalnego myślenia z aktywnym demonstrowaniem korzyści, jakie ludzkość uzyskuje dzięki stosowaniu nauki. Głęboko wierzymy, że skuteczna promocja sceptycyzmu wymaga uświadomienia ludzi co do tego, jak ich życie staje się lepsze dzięki nauce oraz jak przyjmowanie paranaukowych ideologii zagraża temu dobrobytowi.

 

Członkostwo

Do PSSN mogą należeć zarówno osoby zawodowo zajmujące się nauką, jak i sympatycy podejścia sceptycznego i racjonalnego. Każda osoba, ktorej bliskie jest wykorzystanie metody naukowej do poznawania świata i która docenia korzyści, jakie przynosi ludzkości nauka zostanie u nas ciepło przyjęta.

  

W kwestiach formalnych: członkowstwo nie wymaga opłacania żadnych składek, a jedynie wypełnienia deklaracji członkowskiej. Członkowie mogą wystąpić ze Stowarzyszenia w dowolnym momencie, poprzez wysłanie stosownej informacji do władz Stowarzyszenia. Wszelkie projekty PSSN wymagające finansowania organizowane będą w oparciu o crowdfunding, a więc w pełni dobrowolne datki członków i sympatyków Stowarzyszenia, z przeznaczeniem wyłącznie na określony, sponsorowany projekt.

  

Organizacyjnie zachęcamy naszych członków do organizowania własnych inicjatyw związanych z promocją nauki i obnażaniem paranauki. Oddolne, inspirowane przez członków projekty, w których realizacji wykorzystywane są kanały organizacji są w naszej ocenie najskuteczniejszym sposobem na lokalną i ogólnokrajową realizację celów przyświecających osobom zebranym w Polskim Stowarzyszeniu Sceptyków Naukowych

  

  

Dlaczego tworzymy PSSN zamiast dołączyć się do którejś z istniejących grup?

Choć w Polsce istnieją już pewne grupy sceptyczno-racjonalistyczne, np. skupione wokół portalu Racjonalista.pl, środek ciężkości ich działania skierowany jest w atakowanie idei paranaukowych i pokrewnych. W działaniach takich grup zdecydowanie brakuje natomiast promocji korzyści płynących z przyjęcia naukowego i sceptycznego światopoglądu.

W przekonaniu osób zrzeszonych wokół PSSN, jak również w świetle współczesnej wiedzy psychologicznej, takie podejście jest po prostu nieskuteczne. Sprzyja wprawdzie budowaniu dobrego samopoczucia członków takich grup, ale daje bardzo niewielkie szanse na przekonanie osób nie będących sceptykami do takiego podejścia. Co więcej, tworzy obraz sceptyków jako ludzi aroganckich i agresywnych, tym samym zniechęcając opinię publiczną do sceptycznego podejścia do świata.

Aby skłonić ludzi do zmiany poglądów nie wystarczy wykazać błędów w ich dotychczasowym rozumowaniu. Badania psychologiczne sugeruj wręcz, że takie działanie łatwo może przynieść odwrotny efekt,  paradoksalnie umacniając daną osobę w fałszywej wizji świata m.in. w wyniku takich procesów jak dysonans poznawczy. Do skutecznej zmiany poglądów rozmówcy niezbędne jest nie tylko obalenie starego podejścia, zaproponowanie atrakcyjniejszej alternatywny.

Dlatego właśnie PSSN skupia się na promocji nauki i na zachęceniu jak największej grupy osób do odkrycia piękna i korzyści płynących z metody naukowej i odkryć naukowych. Przy okazji PSSN będzie również dążył do obalenia szkodliwych paranaukowych ideologii, jednak ten cel nigdy nie może przesłonić głównej idei jaką jest promocja nauki.

W świecie współczesnego internetu nawet słuszna krytyka jest często odrzucana lakonicznym „haters gonna hate”/”kto chce to i tak będzie narzekał”. Tym natomiast, co trafia do odbiorców jest pasja i zaangażowanie. To one mają szansę stać się wirusowym i dotrzeć do jak największej grupy ludzi, zachęcając ich do zgłębienia tematu i podzielenia się nim ze swoimi znajomymi. Tak właśnie postępują ruchy pseudonaukowe i okopywanie się w swojej „fortecy słuszności” może być dla sceptyków przyjemne, ale uniemożliwia skuteczne działanie. Dlatego chcąc zaszczepić ludzi na pseudonaukowe ideologie i wyposażyć ich w skuteczne i przydatne narzędzia sceptycznego myślenia, sceptycy naukowi powinni zadbać o wzrost atrakcyjności i przystępności swojego przekazu. Taka idea stoi za PSSN.

Naszym wzorem jest tu Richard Feynman z jego ogromną pasją do każdego z aspektów nauki:


Regulamin:

1. Stowarzyszenie zwykłe nosi nazwę Polskie Stowarzyszenie Sceptyków Naukowych. W dalszych postanowieniach regulaminu zwane jest Stowarzyszeniem.

2. Terenem działania Stowarzyszenia jest cała Polska.

3. Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Warszawa

4. Stowarzyszenie reprezentuje na zewnątrz Przedstawiciel Stowarzyszenia wybierany przez Zebranie Członków.

5. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony. Działa na podstawie niniejszego regulaminu oraz przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.

6. Działalność Stowarzyszenia oparta jest na pracy społecznej jej członków.

7. Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.

8. Cel Stowarzyszenia to promocja nauki oraz sceptycyzmu naukowego w Polsce

9. Stowarzyszenie realizuje swój cel poprzez:

 1. Przygotowywanie oraz udostępnianie w internecie oraz innych mediach materiałów edukacyjnych z zakresu nauki i wiedzy naukowej.

 2. Współpracę z mediami oraz instytucjami naukowymi w celu promocji nauki i sceptycyzmu naukowego.

 3. Udział w debatach, konferencjach i innych imprezach powiązanych z celem Stowarzyszenia

10. Członkiem stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem.

11. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zebranie Członków uchwałą podjętą w ciągu 28 dni od daty złożenia deklaracji.

12. Zebranie Członków podejmuje decyzje we wszystkich sprawach należących do zakresu działania Stowarzyszenia, o ile regulamin nie stanowi inaczej.

13. Zebraniem Członków kieruje Przewodniczący Zebrania.

14. Zebranie Członków zwołuje przedstawiciel lub 5 członków Stowarzyszenia.

15. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy – Prawo o stowarzyszeniach.

 • A dlaczego zaczeliscie cos nowego zamiast dolaczyc do starego, dobrego, nie-racjonalnego.pl, nie wyznaniowego i skupiajacego czolowke naukowcow i myslicieli Klubu Sceptykow Polskich???

  • admin

   Ponieważ KSP od dawna przestał mieć cokolwiek wspólnego ze sceptycyzmem naukowym, a stał się klubem wzajemnej adoracji, skupionej wokół założycieli. Zamiast debaty, postawili na cenzurę.

 • Paulina Friedman

  A czy można wiedzieć, kto należy do PSSN? Kto tworzy jak na razie radę naukową?

  • Lista członków nie jest na tą chwilę jawna, być może ulegnie to zmianie.

   Rada naukowa jest czymś, co funkcjonuje w instytutach, natomiast w przypadku stowarzyszeń nie ma zastosowania, chyba, że w imię pozowania i sztucznego budowania autorytetu.